คำกล่าวรายงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกล่าวรายงาน (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

กราบเรียน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์

นับตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผลงานศิลปกรรม
ฝีพระหัตถ์เข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
เหล่าผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และคณะกรรมการต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ อีกทั้งคณาจารย์ ศิลปินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ล้วนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทน
พระองค์ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่
และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

498

ศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
โดยแบ่งประเภทของผลงานที่ส่งประกวด
ออกเป็น

ประเภท
ได้แก่
ประเภทจิตรกรรม
ประเภทประติมากรรม
ประเภท
ภาพพิมพ์
และประเภทสื่อผสม
ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล
และเหรียญ
รางวัล
พร้อมประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
อันดับ

เหรียญทอง
อันดับ

เหรียญเงิน
และอันดับ

เหรียญทองแดง
ตามลำดับ
โดยได้รับความสนับสนุน
การประกวด และการจัดแสดง

จากกรมศิลปากร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป
บริษัท
เอสโซ่
(ประเทศไทย)
จำกัด
มหาชน
และธนาคารกรุงไทย
จำกัด
(มหาชน
)

บัดนี้
ได้เวลาอันควรแล้ว
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
จักได้เบิกผู้สนับสนุน
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินเข้ารับเกียรติบัตร
และของที่ระลึก
รวมทั้งศิลปินผู้ได้รับรางวัลเข้ารับประกาศนียบัตร
และเหรียญรางวัล
ตามลำดับ
ในโอกาสนี้
กราบเรียน
พลอากาศเอก
ชลิต
พุกผาสุข
องคมนตรี
ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบรางวัล
และเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่
๖๒
ประจำปี
พ.ศ.
๒๕๕๙
เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปิน
และวงการ
ศิลปะสืบไป

499