คำกล่าวรายงาน ของ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559

คำกล่าวรายงาน(๑)

ของ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016”
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี

กระผม พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมชุมนุมโดย
พร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์
ในการมอบรางวัลการแข่งเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จขึ้น บนแท่นรับเหรียญรางวัลในโอกาสที่ทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ
ประเภท OK ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชัยชนะ
ในครั้งนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ นับเป็น
เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

114

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือ
ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี สำหรับการแข่งขันเรือใบรายการ “Hua Hin Regatta 2016”
ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๗ ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนให้นักกีฬา เรือใบได้ฝึกฝน
พัฒนาฝีมือ และพัฒนากีฬาทางนํ้าของประเทศให้มีความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญองคมนตรีกรุณามอบรางวัล
ถ้วยพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” และ
มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทต่าง ๆ โดยขออนุญาตให้ พลเรือโท ธานี
ผุดผาด เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ผู้กล่าวรายงานผลการแข่งขัน ฯ และเบิกนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันเข้ารับรางวัล ต่อไป

115