คำกล่าว นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกล่าว 


นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกคน 
ที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติด้วยดี. 


ศิลปกรรมคือผลงานสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ความคิด 
จินตนาการ และประสบการณ์ในชีวิตของศิลปิน ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงถือเป็น 
สิ่งที่มีคุณค่า เพราะได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตจิตใจของผู้คน และความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมในด้านต่าง ๆ. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความเข้าใจ 
ซาบซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของงานศิลปกรรม ทั้งมีความตั้งใจดีที่จะส่งเสริม 
พัฒนางานศิลปกรรมให้ยิ่งเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเกิด 
ความสนใจศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง. ศิลปินทั้งหลาย ทั้งผู้ที่ได้มา 
ร่วมในงานนี้ และผู้ที่ตั้งใจพยายามสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ก็คงจะได้มีกำลังใจ ที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไปให้มีความรู้ความชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้น 
เพื่อสร้างงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ไว้ในชาติบ้านเมืองของเรา. 


465

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการแสดง 
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การจัดงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายที่มาร่วมในพิธีนี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี
และมีความสุขความเจริญสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน. 


466