คำกล่าว นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” เนื่องในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อตั้งมาครบ 20 ปี ณ โรงแรมเพนนินซูลา วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561
คำกล่าว 
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” 
เนื่องในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ก่อตั้งมาครบ ๒๐ ปี 
ณ โรงแรมเพนนินซูลา 
วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง 
“ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยก่อตั้งมาครบ ๒๐ ปี ในวันนี้. 

ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมาย 
ในประเทศต่าง ๆ และมีความสำคัญไม่เพียงต่อนักกฎหมายเท่านั้น หากยังสำคัญ 
ต่อพลเมืองทุกคนในทุกส่วนของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นรากฐานของการสร้าง 
ความสงบสุขในสังคม และช่วยให้ประเทศชาติบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 
การที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ได้มาประชุมร่วมกัน ณ ที่นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมให้ยิ่งกว้างขวางแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการประสาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนองค์การ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย. การประชุม 
ทางวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คงจะทำให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความรู้ที่จะนำไปปรับใช้

114

ในการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญให้สำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือสามารถธำรง 
รักษาหลักนิติธรรมอันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายไว้ เพื่อประเทศชาติจักได้มี
ความผาสุกมั่นคงและก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในภูมิภาคเอเชียและยุโรปทุกท่านด้วยความยินดี และขอเปิดการประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” ณ บัดนี้. ขอให้การประชุมดำเนิน 
ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมมีกำลังกาย กำลังใจ 
และกำลังสติปัญญาอันเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ในหน้าที่
ให้บรรลุผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ. 


115