คำกล่าว นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 22 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
คำกล่าว 
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม 
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๒ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่๒๒ 
ในวันนี้. 

ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ความยุติธรรม เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของ 
ความสงบมั่นคงในบ้านเมือง และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปรกติสุขของคนในสังคม. 
การจะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรในกระบวนการ 
ยุติธรรม ที่มีความรู้ความสามารถในตัวบทกฎหมายอย่างเจนจัด และมีความยุติธรรม 
เที่ยงตรงในการบังคับใช้กฎหมาย. ท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุคลากรระดับสูงใน 
กระบวนการยุติธรรม และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรพิเศษมาแล้ว นับว่าเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง คงจะได้ร่วมมือกันปฏิบัติพัฒนางาน 
ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้โดยถูกต้องเป็นธรรม ทั้งด้วยตัวบท 
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยดำเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงรักษาความผาสุกมั่นคง 
ของประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน. 

9