คำกล่าว นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562
คำกล่าว 

นายอำพน กิตติอำพน 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๒ ในวันนี้. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน. 


ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า งานวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ มีการจัดกิจกรรม 
พัฒนาเยาวชนในด้านจิตอาสานั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างมาก เพราะเยาวชนผู้จะเป็น 
กำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ควรจะได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ตระหนักแน่ชัดใน 
ประโยชน์ส่วนรวม และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจยินดี. 
ทำให้หวังได้ว่า เยาวชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ 
ความหมายและความสำคัญของการมีจิตอาสา แล้วตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อแต่ละคนจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า สามารถนำพา 
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชน 
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไป 
ด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มา 
ร่วมในงาน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 


418