คำกล่าว นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0” เนื่องในโอกาสครบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

นายเกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อน 
ประเทศไทย ๔.๐” 
เนื่องในโอกาสครบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : 
อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” เนื่องในโอกาสครบ ๔๕ ปี 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ 
ทั้งมีความชื่นชม ที่ได้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมทั้งรูปแบบงานและ 
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น 

อุดมศึกษา เป็นการศึกษาวิชาการขั้นสูง การศึกษาระดับนี้ มีเจตนารมณ์
สำคัญที่จะสร้างเสริมพลเมือง ให้มีคุณภาพทั้งความรู้ ความคิด และความประพฤติ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดังนั้น การจัดงาน 
“มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา -พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จึงเป็นที่น่ายินดีเพราะจะทำให้อุดมศึกษามีส่วนช่วยใน 
การขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่ยุค ๔.๐ ได้ตามเป้าหมาย ทำให้หวัง 
ได้ว่างานที่จัดขึ้นครั้งนี้ ไม่เพียงจะเป็นโอกาสอันดี ที่มหาวิทยาลัยและสถาบัน 
อุดมศึกษาต่าง ๆ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเท่านั้น หากแต่
ยังจะก่อให้เกิดเครือข่าย และความร่วมมือกันมากขึ้น ที่จะผลักดันอุดมศึกษา 

62

ให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค ๔.๐ กล่าวคือ มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงาน “มหกรรม 
อุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” ณ บัดนี้ขออวยพร 
ให้การจัดงานดำเนินไปโดยราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และคณะ 
ผู้จัดงาน รวมทั้งผู้มาร่วมงานทุกท่าน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมกับประสบแต่
ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อไป. 

63