คำกล่าว นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกล่าว 

นายเกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร 
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของ 
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และถวายของที่ระลึกแด่พระภิกษุ
และสามเณรในโครงการ ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ในปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒. 

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ เป็นโครงการที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด 
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้มีโอกาส 
ศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในประเทศไทย. พระคุณท่านทั้งหลาย ผู้ได้รับ 
ทุนเล่าเรียนหลวงประจำปีนี้ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วตามหลักสูตรที่ได้รับ 
ทุนเล่าเรียนมา จึงนับเป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และค้ำจุน 
สังคมไทยด้วยพุทธธรรมโดยแท้. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับพระภิกษุและ 
สามเณร ผู้ได้รับทุนและได้รับความสำเร็จในการศึกษา ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป. 

56