คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๖๑ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และรูปแบบของ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง 
เพราะได้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจดี ที่จะพัฒนาเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญ 
ของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา. 
เยาวชนผู้ได้เข้าร่วมงานทุกคน จึงควรใช้โอกาสอันดีนี้ เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนา 
ตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม สร้างเสริมคุณสมบัติของตน ให้เป็นผู้มี
ความกระตือรือร้นสนใจใฝ่หาความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีปัญญา 
รู้คิด รู้ผิดรู้ชอบ แล้วนำคุณสมบัติที่ได้สร้างสมขึ้นนี้ ไปใช้เป็นเครื่องมือต่อยอด 
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ เป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญ 
มั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
และสำเร็จประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในงาน มีความสุข 
ความเจริญจงทั่วกัน. 

224