คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ สโมสรทหารบก วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สโมสรทหารบก 
วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑. ขอแสดงความชื่นชม 
กับทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง. 

พ่อเป็นบุพการีของลูก เพราะเป็นผู้ให้ชีวิต และอุปการะเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก 
จนเติบใหญ่. การเป็นพ่อที่ดีนั้น นับว่าเป็นงานที่เหนื่อยยาก และกระทำได้ไม่ง่ายนัก 
เพราะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อมถึงสองส่วน คือนอกจากจะต้องอุตสาหะอุปถัมภ์ดูแล 
อบรมสั่งสอน และให้การศึกษาแก่ลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว ยังต้องดำรงตน 
ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ลูกมีความศรัทธาเชื่อมั่น และยึดถือเป็นแบบอย่างได้ด้วย 
ลูกจึงจะเติบโตขึ้นเป็นผู้มีทั้งความรู้และความดี สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้
เป็นประโยชน์แก่ตน แก่สังคมและประเทศชาติได้. เกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ที่ท่านทั้งหลายได้รับนี้จึงเป็นสิ่งที่แต่ละท่านจะภูมิใจได้เต็มที่เพราะเป็นเครื่องแสดง 
ให้เห็นถึงความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองส่วนของท่าน อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกท่าน 
และครอบครัว ตลอดจนผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน. 

376