คำกล่าว พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ “เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต 
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร 
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
“เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและ 
เครื่องหมายหลักสูตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” 
รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในวันนี้. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ ในรุ่นนี้มีผู้แทน 
จากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก และมี
ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากนั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่า ท่านทั้งหลาย 
มีความเข้าใจในพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถ 
เป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตน และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน 
จิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. จึงขอแสดงความ 
ชื่นชมด้วยกับทุกท่าน ที่มีความอุตสาหะพากเพียรอย่างเต็มกำลังตลอดระยะเวลา 

517
๖ สัปดาห์ จนสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร. หากท่านทั้งหลายจะได้นำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ปฏิบัติงานจิตอาสาให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
และประเทศชาติ ก็จะเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข 
ความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จสมหวังทุกประการ และขอปิดการฝึกอบรม 
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ บัดนี้. 

518