คำกล่าว พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559

คำกล่าว

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน เรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย กับนักกีฬา
เรือใบที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน และที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ประเภทต่าง ๆ ทุกคน

การแข่งขันเรือใบ “Hua Hin Regatta 2016” ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ ๑๗ โดยมี วัตถุประสงค์ดังที่กล่าวรายงานให้ทราบนั้น
นับมีความสำคัญและเป็นคุณประโยชน์ อย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางด้านกีฬาเรือใบ ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมกีฬาเรือใบให้มีการพัฒนา และแพร่หลายกว้างขวางออกไปอีกด้วย
ข้าพเจ้าจึงรู้สึกชื่นชม ที่สมาคมกีฬา แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันที่มีความสำคัญและเป็นคุณประโยชน์นี้ อันสะท้อน และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง
ความสามัคคีกลมเกลียว และความเสียสละของ ทุกท่านทุกฝ่ายได้อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง หวังว่า ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุน
ทุกภาคส่วน จะร่วมมือร่วมใจกันสืบสานการจัดการแข่งขันเรือใบ ให้เข้มแข็งเหนียวแน่น มากขึ้น อีกทั้งนักกีฬาเรือใบทั้งหลาย
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และที่ได้รับรางวัล

116

จะมีกำลังใจและความพยายาม ที่จะฝึกฝนพัฒนาฝีมือ ให้มีความชำนิชำนาญ
คล่องแคล่วอยู่โดยตลอด เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จที่ดีเด่นยิ่ง ๆ  ขึ้นไป
และมีส่วน ร่วมพัฒนาการแข่งขันเรือใบในบ้านเมืองเรา ให้ก้าวหน้าไปอย่างมีมาตรฐาน
เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนในประเทศ และทัดเทียมกับนานาประเทศในโลก ต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักกีฬาเรือใบ
รวมทั้งผู้ที่อยู่ในพิธีนี้ทุกคน มีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมกับ
ประสบแต่ความเจริญผาสุกสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.

117