คำกล่าว พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า 2018” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
“สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘” 
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
เรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘ ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ ขอแสดง 
ความชื่นชมนักกีฬาเรือใบ ที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุน 
การจัดการแข่งขันเรือใบทุกท่าน 

การแข่งขันเรือใบ สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘ ที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ 
แห่งประเทศไทย และกองทัพเรือ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น 
นับมีความสำคัญต่อวงการกีฬาเรือใบในบ้านเมืองเราอย่างมาก เพราะการจัดการแข่งขัน 
เรือใบรายการนี้ มีจุดมุ่งหมายแน่ชัด ที่นอกจากจะได้น้อมรำาลึกสำานึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ พระผู้
ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ ในการทรงต่อและทรงแข่งขันเรือใบแล้ว ยังจะได้
สนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเรือใบ ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะ และพัฒนาฝีมือในเชิง 
กีฬาเรือใบยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำาให้วงการกีฬาเรือใบ เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีมาตรฐาน 
อีกด้วย หวังว่าหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือใบ 
ให้สืบสานไปโดยต่อเนื่อง ทั้งขอให้นักกีฬาเรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน 
โดยเฉพาะผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทต่าง ๆ ได้นำความรู้ ประสบการณ์
ตลอดจนสิ่งดีงาม ที่ได้รับการแข่งขันครั้งนี้ ไปถอดเป็นบทเรียน และปรับใช้

165
สร้างเสริมตน ให้มีขีดความสามารถทางกีฬาเรือใบที่ดีเด่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ละคน 
จะได้เป็นนักกีฬาเรือใบที่มีศักยภาพ กล่าวคือมีความสามารถที่จะแข่งขันเรือใบ 
ให้ได้รับชัยชนะและความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ทั้งเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการพัฒนา 
กีฬาเรือใบอันเป็นกีฬาทางน้ำของประเทศ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง มีมาตรฐานระดับ 
สากลประเทศต่อไป 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักกีฬาเรือใบ 
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี ประสบความสำเร็จสมหวัง 
และความเจริญผาสุกสวัสดี ทุกเมื่อทั่วกัน. 

166