คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 และงาน Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 35

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
คำกล่าว
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
และงาน Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 35
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
และงาน Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 35
ในวันนี้.
ตามที่นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการจัดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ และงาน Conference of the ASEAN
Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 35 นั้น น่าชื่นชมยกย่องอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนา
งานด้านวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า ให้สามารถอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย. การที่สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อถ่ายทอดและปรับปรุงพัฒนาหลักวิชาและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้
แก่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาวงการวิศวกรรมของไทย
ให้เจริญก้าวหน้า และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ. โดยเฉพาะในปีนี้ นับเป็นวาระ
พิเศษยิ่ง ที่มีการจัดงาน Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations
ครั้งที่ 35 ขึ้น ในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้มาพบปะวิสาสะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักวิชา
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน. ทุกท่านคงจะได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรม
ของชาติ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศ
ของเราทั้งหลายสืบไป.
/ในพระปรมาภิไธย…

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอต้อนรับวิศวกรจากกลุ่มประเทศอาเซียนทุกท่าน
ด้วยความยินดี และขอเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 และงาน Conference
of the ASEAN Federation of Engineering Organizations ครั้งที่ 35 ณ บัดนี้. ขอให้การประชุม
ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมมีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.