คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560

สำเนา
คำกล่าว
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560
——————————-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8
ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ในวันนี้.
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา ในการสร้างเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดหลักคือ
การค้นพบคุณค่าและเป้าหมายของตนเอง แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยศักยภาพที่แท้จริง. นักเรียน
ทุกคนจึงควรจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เป็นนิจ และตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ยิ่งแน่นแฟ้น จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมือง เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ. สำหรับ
ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็น ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ให้ยิ่งกว้างขวาง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน”.
หวังว่า นักเรียนทุกคนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตน จะได้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เช่นเดียวกับต้นกล้าที่เจริญงอกงามขึ้น
เป็นไม้ใหญ่ สามารถยังประโยชน์อันกว้างขวางและยั่งยืนแก่บ้านเมืองได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
และขอปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 ณ บัดนี้.