คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

คำกล่าว
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ในวันนี้.
น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันในประเทศไทย เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อร่วมกันประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนา และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธ. พระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ คือความจริงอันประเสริฐ ซึ่งหากบุคคลตระหนักรู้และยอมรับตามเป็นจริง ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในหนทางแห่งความดีความเจริญ อันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้. ในโอกาสวันเพ็ญเดือนวิสาขะ มงคลวารสำคัญอันเป็นเครื่องระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ จึงขอให้ชาวพุทธทุกท่าน พิจารณาใคร่ครวญถึงแก่นแท้แห่งพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งนั้น และขออนุโมทนาในกุศลจิต ที่ท่านทั้งหลายได้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญ ด้วยศรัทธาและเสียสละครั้งนี้ทุกประการ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ณ บัดนี้.