คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563

คำกล่าว
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
———————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้.
พ่อคือผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปรกติสุข. ท่านทั้งหลายคงจะทราบตระหนักดีอยู่แล้วว่า นอกจากภาระหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีพเพื่ออุปการะเลี้ยงดูครอบครัวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายประการ ที่ผู้เป็นพ่อต้องคำนึงถึง เพื่อประคับประคองครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคง และการเสริมสร้างความรักความเมตตา รวมทั้งความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนับเป็นภาระหนัก ที่ต้องอาศัยความเสียสละอุทิศตนเป็นอย่างมาก. การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัลนี้ จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของพ่ออย่างสมบูรณ์ สมควรได้รับเกียรติและการยกย่องเชิดชูให้เป็นพ่อตัวอย่าง. ขอให้ทุกท่านรักษาเกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างของพ่อ ผู้มีศรัทธายึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จผล บนพื้นฐานของความดีและความถูกต้องต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกท่าน และครอบครัว ตลอดจนผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน.