คำกล่าว นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565

คำกล่าว
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
———————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน.
โลกเราทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง. การตั้งตัวตั้งใจให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับทุกคนในสังคม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนทั้งหลาย ซึ่งจะต้องเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ ยิ่งต้องเร่งเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง. ทั้งนี้ คุณสมบัติสำคัญที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมเป็นพิเศษ ก็คือคุณธรรมความดี อันเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญงอกงามทั้งปวง. เพราะเชื่อได้ว่า หากผู้ใดมีคุณธรรม เป็นเครื่องกำกับประคับประคองจิตใจและความประพฤติแล้ว ไม่ว่าจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างใดก็ตาม ผู้นั้นย่อมมีสติรู้ตัว รู้ดีรู้ชั่ว รู้ว่าสิ่งใดพึงปฏิบัติ สิ่งใดพึงละเว้น และสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ พร้อมทั้งจรรโลงรักษาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้ามั่นคงได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในงาน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.