คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566

คำกล่าว
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้.
ขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง ที่พระคุณท่านทั้งหลาย จะได้สนองพระราชปณิธานอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการศึกษาเล่าเรียนวิชา ทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม. ความรู้ทั้งสองแขนง ที่พระคุณท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเล่าเรียนนี้ จะเป็นรากฐานของผู้ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งหากเพิ่มพูนให้ยิ่งกล้าแข็ง ก็จักบังเกิดเป็นวิชชาอันงอกงามกระจ่างแจ้ง เป็นคุณประโยชน์สูงสุด. ในภายภาคหน้า พระคุณท่านทั้งหลายคงจะได้เป็นหลัก ในการสืบสานและรักษาสถาบันสงฆ์ให้สถิตสถาพร เป็นสถาบันสำคัญ อันเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้อย่างมั่นคง สมดังเจตนารมณ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.