คำกล่าว นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

คำกล่าว
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกคนที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติด้วยดี.
ศิลปกรรม เป็นพลังสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างความเจริญงอกงามให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวมได้. เห็นได้ชัดว่า ในปัจจุบัน ศิลปินได้ใช้ทักษะความรู้และเทคนิควิธีทางศิลปะ ร่วมกับความรู้และความเข้าใจศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และประสบการณ์ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้งานศิลปกรรมไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางความงามเท่านั้น หากยังมีบทบาทหลากหลาย ทั้งในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คน การเกื้อหนุนเศรษฐกิจ ตลอดจนการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย. การที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการประกวดและการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 68 จึงนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. หวังว่า ศิลปินทุกท่านจะได้ใช้โอกาสอันดีนี้ ในการแสดงผลงานแก่สาธารณชน พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ อันจะอำนวยประโยชน์แก่การสร้างงานอันทรงคุณค่าสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การจัดงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี และมีความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน.