คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

คำกล่าว
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันนี้.
การศึกษานั้น จะบรรลุผลสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อผู้ศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ และมีวัตรปฏิบัติอันดีงาม. การที่พระคุณท่านทั้งหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ปวารณาตนมุ่งหมายจะเป็นผู้สืบทอดพระบวรพุทธศาสนา ต่างมีความใฝ่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้พระพุทธธรรมให้ยิ่งกระจ่างแจ้ง เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาความคิด สมาธิจิตอันเหมาะสมแก่การปฏิบัติ ตลอดจนศีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์ จึงนับเป็นกุศลกรรมที่สูงยิ่ง สมควรจะได้รับการสนับสนุน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นไป. ขออนุโมทนาในบุญกุศล ที่พระคุณท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีนี้ กับที่จะบังเกิดขึ้นในภายหน้า. เชื่อได้ว่า พระคุณท่านทั้งหลายจักเป็นหลักในการสืบทอดและรักษาสถาบันสงฆ์ ให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองและสถิตสถาพร เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน สมดังเจตนารมณ์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.