คำกล่าว นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565

คำกล่าว
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
——————————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗
ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกคนที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติด้วยดี.
การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยนั้น นับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คน ตามมุมมองความคิดและทักษะประสบการณ์ของศิลปิน. ยิ่งศิลปินมีการพัฒนาภูมิรู้และทักษะฝีมือมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนมุมมองและชีวิตได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นเพียงนั้น ส่งผลให้งานศิลปะร่วมสมัยพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีการประกวด และการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๖๗ เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานอันมีคุณค่า ซึ่งศิลปินมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นด้วยทักษะความเชี่ยวชาญแล้ว ยังทำให้เห็นพัฒนาการของงานศิลปะร่วมสมัยด้วย. เชื่อว่า เวทีแห่งนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ศิลปินทุกท่าน มีพลังกาย พลังใจ และพลังความคิดสติปัญญา ที่จะพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่วงการศิลปกรรมของชาติสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การจัดงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายที่มาร่วมในพิธีนี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี และมีความสุขความเจริญสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.