คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565

คำกล่าว
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ในวันนี้.

การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน นับเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยโดยแท้ ย่อมตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง เป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง. การที่สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ อันร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมา ของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย และหลักการสำคัญอันเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง. ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ คงจะได้มีส่วนอย่างสำคัญ ที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของประชาธิปไตย อันจะทำให้สังคมประชาธิปไตยของไทยพัฒนาก้าวหน้า สามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.