คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564

คำกล่าว
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปีพุทธศักราช 2564
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564
———————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้.
พ่อเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการวางรากฐานครอบครัวให้มั่นคงเข้มแข็ง และสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปรกติสุข. ผู้เป็นพ่อต้องมีความอดทนเสียสละ และทุ่มเทอุตสาหะเป็นอย่างสูง ทั้งในการอบรมเลี้ยงดู
ปลูกฝังคุณธรรมแก่ลูก และในการประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี บนพื้นฐานของความรักอันถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และซึมซับคุณลักษณะ ตลอดจนสร้างเสริมทัศนคติที่ดี พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชีวิตของตน ครอบครัวของตน และสังคมประเทศชาติได้ ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อย่างใดก็ตาม. เชื่อได้ว่า รางวัลอันเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ ของการปฏิบัติหน้าที่พ่อได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์นี้ จะทำให้ทุกท่านมีความปีติปลื้มใจ และมีกำลังใจเต็มเปี่ยม
ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกท่าน และครอบครัว ตลอดจนผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน.