คำถวายพระพรชัยมงคล ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนข้าราชการตุลาการ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนข้าราชการตุลาการ 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษก 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรี
บรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี 

ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ขอพระราชทานกราบ 
บังคมทูลพระกรุณา ในนามข้าราชการตุลาการทั้งมวล ด้วยความปีติโสมนัส และสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบพระบรมราช 
สันตติวงศ์ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติประจักษ์ชัดยิ่งในพระเมตตากรุณา 
ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์เสมอมา ที่ทุกข์ร้อนโพยภัยทรงห่วงใย พระราชทาน 
ความช่วยเหลือแก้ไขให้พ้นผ่าน พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ยังความ 
ผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประชา ประเทศชาติวิวัฒน์พัฒนา ด้วยพระบุญญาบารมีและ 
พระปรีชาสามารถ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

169

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันมหามงคล ที่ปวง 
ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ จักจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและทวยเทพเทวฤทธิ์ทุกสถาน อันมีพระสยามเทวาธิราช 
เป็นอาทิจงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระสิริสวัสดิ์เกษมสำราญ 
เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรชัยอันไพศาล พระบุญญา 
บารมีปกผสานบ้านเมืองเรืองรุ่งมั่นคง พระราชประสงค์จำนงใดในอันจะทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทั้งปวงให้ลุล่วงจงสัมฤทธิ์ สฤษดิ์สมดังพระราชหฤทัยมุ่งหมาย 
ทุกประการเทอญ. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

170