คำถวายพระพรชัยมงคล ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในโอกาสที่ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล(๑) 

ของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสที่ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล 
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณี สมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรม 
ราชอิสริยยศครบถ้วนทุกสิ่งสรรพแล้ว 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในนามพสกนิกร 
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความปีติ
เกษมโสมนัส ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้เสด็จขึ้นทรงครองสิริราช 
สมบัติสืบเนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้น ราชอาณาจักรไทยได้
ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราช และมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วย 
พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม อาณาประชาราษฎร์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

173

ต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักรอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้วนทั่วกันภายใต้พระบรม 
โพธิสมภารเสมอมา 

ในกาลปัจจุบันนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่า ใต้ฝ่าละออง 
ธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อประสิทธิ์
ความผาสุกสิริสวัสดิ์ ทั้งความไพบูลย์วัฒนาสถาพรแก่บ้านเมือง ด้วยพระราชปณิธาน 
อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ น้ำพระราชหฤทัยอัน 
เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังความปลาบปลื้มปีติสุข 
แก่ผองพสกนิกรทั้งปวง พระบรมเดชานุภาพและพระบารมียังให้เกิดความสมัครสมาน 
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เป็นพลังหนุนนำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และปวงประชาชน 
ทุกหมู่เหล่า มีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะร่วมกันบำรุงรักษาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 
รุ่งเรืองสืบไป 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน จิตอาสา 
และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และ 
พระมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิต โดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธาน 
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ อย่างเต็มกำลัง 
ความสามารถ และจะสร้างความสงบสุข ความมีเสถียรภาพ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนสืบไป 

ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานถวายพระพร 
ชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ อานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระ 
บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้
ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษม 
สำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล พร้อมด้วยพิพิธพรชัยอันไพสิฐ พระเกียรติคุณวิบูลย์
ขจรไกลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียรในไอศูรย์สิริราชสมบัติเพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่า 
พสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

174