ถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
ถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์(๑) 


ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ..........ชื่อ..........สกุล.........) ขอพระราชทานกระทำสัตย์
ปฏิญาณ ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่ามกลาง 
มหาสันนิบาตนี้ว่า 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จะจงรักภักดี ต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จะปฏิบัติการทุกอย่าง 
โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข 
ความมั่นคงไพบูลย์ของชาติไทย ตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ หากข้าพระพุทธเจ้า 
ประพฤติปฏิบัติฝืนคำสัตย์ปฏิญาณนี้เมื่อใด ขอความวิบัติจงเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้า 
เมื่อนั้น โดยฉับพลันทันที อย่าให้มีความสุขความสวัสดี ด้วยประการทั้งปวง 


หากข้าพระพุทธเจ้า ดำรงมั่น ในสัตย์ปฏิญาณนี้ยั่งยืนไป ขออานุภาพและ 
คุณพระศรีรัตนตรัย และพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย 
จงดลบันดาลความสุขสวัสดี แก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้ข้าพระพุทธเจ้า มีความเจริญ 
ในหน้าที่ราชการ เป็นกำลังทำนุบำรุงประเทศชาติ ตามปณิธานปรารถนาทุกประการ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


507