พระดำรัส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562
พระดำรัส 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับ 
ท่านทั้งหลาย ทั้งขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและ 
การยกย่อง 


ทุกท่านในที่นี้ คือแบบอย่างอันประเสริฐของครูที่แท้จริง ผู้ปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในฐานะครูอาวุโส 
เป็นทั้งเกียรติและการยกย่องในคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญไว้ให้แก่สังคม 
คือการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ ด้วยความเมตตากรุณาและ 
ความทุ่มเทเสียสละ มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน หวังว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจ 
และบำเพ็ญคุณธรรมความดีของครูต่อไป ให้เป็นแบบฉบับของผู้มารับช่วงหน้าที่
ต่อจากท่าน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทย 
ตลอดไป 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบ 
แต่ความสุขสวัสดี เป็นที่เคารพรักและระลึกถึงของผู้ที่ได้รับความกรุณาจากท่านเสมอ 
ทุกเมื่อไป 


421