พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระดำรัส
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙
เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น”
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙
ในวันนี้. ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้พบกับนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญให้นักวิชาการทั้งหลายนำเสนอข้อคิดเห็น
ทางวิชาการเกี่ยวกับประชาธิปไตยไทย.
หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก
เพราะหากมีกฎหมาย กระบวนการใช้อำนาจรัฐ หรือการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งกับ
หลักแห่งประชาธิปไตยแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาได้. ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคม
ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ที่จะร่วมกันคิดอ่านเพื่อนำพาประเทศของเราให้ผ่านพ้นปัญหา ไปสู่สิ่งที่
คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย. การที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุม
วิชาการครั้งนี้ขึ้น ให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดังกล่าว
จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง. หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้
ประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความวัฒนาผาสุกอย่างแท้จริง ภายใต้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ณ บัดนี้. ขอให้การประชุมดำเนินลุล่วงไปด้วยความราบรื่น บรรลุผลสำเร็จ
ตามความมุ่งหมาย และขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
พร้อมทุกประการ.