พระดำรัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระดำรัส 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ 
เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา” 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ในวันนี้. ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในงาน และได้
พบกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมานำเสนอข้อคิดเห็น 
ทางวิชาการเกี่ยวกับประชาธิปไตยไทย. 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองที่ใช้ในประเทศของเรา 
มานานพอสมควร และได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ. 
จึงเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ให้พัฒนาก้าวหน้าและมั่นคงเข้มแข็ง. 
การที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำความคิดในสังคม 
ได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แสวงหาแนวทางและหลักการ 
อันถูกต้องสร้างสรรค์ไปปฏิบัติใช้ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตย 
ที่พึงปรารถนาอย่างแท้จริง จึงเป็นกรณียกิจที่น่าชื่นชม และมีความสำคัญต่อ 
การเสริมสร้างความเจริญวัฒนาของบ้านเมืองเราอย่างยิ่ง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า ครั้งที่้ ๒๐ ณ บัดนี้. ขอให้การประชุมดำเนินลุล่วงไปด้วยความราบรื่น
และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ. 

323