พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง และเปิดงาน “โครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระดำรัส 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน 
ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง 
และเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี” 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา 
และต่อยอด งานโครงการหลวง และเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลอง 
ครบ ๕๐ ปี” ในวันนี้. 


ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้มาร่วมในงานของโครงการหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงก่อตั้งขึ้น 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ โดยทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ปัญหาการปลูกฝิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง 
และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นนํ้าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. ตลอด ๕๐ ปี
ที่ผ่านมา โครงการหลวงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง นำสู่การเป็นต้นแบบ 
แห่งข้อกำหนดพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nation Guiding Principle On Alternative Development) ว่า พระราชดำริ 
ในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั้น สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาใน 
พื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอย่างแท้จริง. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 
ที่ท่านทั้งหลายได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 


648

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน 
ต่อยอดรักษาโครงการหลวง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยน 
ความรู้ความคิดกันเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งได้จัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ 
เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลผลิตของโครงการหลวง 
ให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลที่ได้จากการประชุมและการจัดงาน 
ในครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่าง 
ยั่งยืน ยังความผาสุกมั่นคงให้บังเกิดแก่มวลมนุษยชาติ สมตามพระราชปรารถนา 
ของพระองค์ผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และตามพระราชปณิธานของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม 
วิชาการนานาชาติและงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ ณ บัดนี้. ขออวยพรให้
การประชุมและการจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้
ทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน. 


649