พระดำรัส พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์” ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระดำรัส
พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์
ในการพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น
เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์”
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
————————–

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์”.
ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการทางไกลในระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่นนั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้จากห้องเรียนไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดผลเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่นและชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติคนในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนอีกด้วย. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และหวังว่า ทุกท่านจะสืบทอดเจตนารมณ์อันดีในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ตลอดจนพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยให้ยิ่งก้าวหน้า เพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานของสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จ ตามที่มุ่งหมายทุกประการ.