พระดำรัส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พระดำรัส (๑)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ แก่ครูอาวุโส ในวันนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง กับทุก ๆ ท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง
ทุกท่านในที่นี้ ล้วนเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ควรแก่การเคารพยกย่อง ว่าเป็นครูแท้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายคงจะได้อุทิศตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนฝึกฝนอบรมสติปัญญาและคุณธรรมความประพฤติให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และเมตตากรุณา เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคม บัดนี้ แม้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประกอบสร้างสมไว้ จะดลบันดาลให้ท่านมีความสุข ความภาคภูมิใจที่ดีอยู่เสมอ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในฐานะครูอาวุโส ก็จะเป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จในวิชาชีพ ที่ทำให้ท่านได้ระลึกถึงความดีที่เพียรปฏิบัติมา ทั้งน้อมนำให้ท่านรักษา และเพิ่มพูนคุณค่าแห่งความเป็นครูไว้ตลอดไป
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขสวัสดี เป็นที่เคารพรักและระลึกถึง ของผู้ที่ได้รับความกรุณาจากท่าน
ทุกเมื่อไป

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้