พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปีพุทธศักราช 2562 – 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระดำรัส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
ประจำปีพุทธศักราช 2562 – 2564
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในวันนี้.
วรรณกรรม คืองานศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาสติปัญญา ความคิด และจิตใจของมนุษย์. ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้น ผู้สร้างจำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจน และมีความสามารถ ที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์ เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่าน อย่างประณีตงดงาม. รางวัลอันทรงเกียรติ ที่ท่านทั้งหลายได้รับในวันนี้ เป็นการประกาศว่า ท่านทั้งหลายได้มีส่วนอย่างสำคัญ ในการพัฒนาวงวรรณกรรม แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา. หวังว่าทุกท่าน จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิด ให้งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ ให้มั่นคงสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขออวยพรให้ผู้มาร่วมในงาน มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.