พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 เรื่อง “จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด – 19” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระดำรัส
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๒
เรื่อง “จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด – 19”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
——————————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๒ ในวันนี้. ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในงาน และได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมานำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ.
การกระจายอำนาจ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤติ โดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีศึกษา. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้ จะทำให้ได้หลักการที่เหมาะสม ที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้า อันจะส่งผลให้บ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๒ ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การประชุมดำเนินลุล่วงไปด้วยความราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ.