พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง.
เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตน
และแก่ส่วนรวม.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒