พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
—————————-

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ประชาชน และธำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบสุขให้แก่บ้านเมือง.
การจะทำงานในหน้าที่ของตำรวจให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น จะต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อถือ ทั้งของตน และของผู้อื่น. หมายความว่า ตำรวจจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง ในงานที่ปฏิบัติ ในกฎหมาย ในชาติบ้านเมือง และในคุณธรรมความถูกต้อง ทั้งต้องได้รับศรัทธาความเชื่อถือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และสำคัญที่สุด คือประชาชนด้วย. ทุกคนจึงต้องปลูกฝังสร้างเสริมศรัทธาความเชื่อถือที่ถูกต้องให้แก่ตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ผู้อื่นศรัทธาเชื่อถือได้อย่างแท้จริง. ถ้าทำได้ และรักษาไว้ให้ยั่งยืนได้ ภารกิจทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลเป็นความผาสุกมั่นคง ของชาติบ้านเมืองและประชาชนพร้อมทุกส่วน.
ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน และแก่สถาบันตำรวจไทย ให้ธำรงยั่งยืนสืบไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้