พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระบรมราโชวาท
ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.)
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ
และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาพบกับทุกท่าน ในการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่สี่ถึงรุ่นที่สิบเอ็ด และมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่สิบสอง ในปีการศึกษานี้. ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนทุน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน.
การที่โครงการทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย ครูอาจารย์ทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเอง ของนักเรียนที่ได้รับทุน นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่าย ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา. ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายาม ที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีความสามารถสูง มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม และมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต. ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ.
ขออวยพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ช่วยเหลืองานของมูลนิธิทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สมดังปรารถนาทุกประการ.