พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑)
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว แก่ข้าพเจ้า
และมอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่พระราชินี.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง และให้อิสระ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาอย่างมาก. บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แห่งนี้จึงต้องเป็นผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า. ความเพียรนี้ เป็นกำลังสำคัญ ประการหนึ่ง ที่ทำให้คนเรามีความกล้า คือเมื่อเชื่อมั่นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้ว ก็กล้าที่จะทำสิ่งนั้นจนสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อ ไม่ละทิ้ง ไม่ยอมพ่ายแพ้ แม้ต้องเผชิญ ความยากลำบากหรืออุปสรรคปัญหา. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพ การงานใดก็ตาม จึงชอบที่แต่ละคนจะรักษาความเพียรที่มีอยู่ พร้อมทั้งฝึกฝนอบรม ให้ยิ่งกล้าแข็งอยู่เสมอ. ความเพียรทั้งนั้น จะได้เป็นกำลังส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถ ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้ ดังที่ตั้งใจ ปรารถนา.

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่ดีงาม จงทั่วกัน.