พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และได้ฟังคำสัตย์ปฏิญาณในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล.
ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน. หน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญ ต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูง. ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน. ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว แล้วตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ แล้วปฏิบัติตามได้จริง.
ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ให้สำเร็จผลอันยั่งยืนได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.