พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52 เรื่อง การสนับสนุนให้สมาคมพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ส่งเสริมสังคมพุทธ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน
ในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52
เรื่อง การสนับสนุนให้สมาคมพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ส่งเสริมสังคมพุทธ
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เจริญยั่งยืนมาครบ 90 ปี และได้จัดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยจะประชุมกันในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุนให้สมาคมพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ส่งเสริมสังคมพุทธ.
ท่านทั้งหลายต่างร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมเผยแพร่สัมมาปฏิบัติแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก็ด้วยทราบตระหนักและเห็นประจักษ์ว่า การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธธรรมนั้น สามารถสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ให้มีความผาสุกมั่นคงได้แท้จริง. กรณียกิจของท่าน นับว่ามีความสำคัญและอำนวยประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพราะสังคมที่มีความตื่นรู้ ยึดหลักเหตุผลตามเป็นจริงเป็นพื้นฐานของการคิดพิจารณาและการประพฤติปฏิบัติ ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ย่อมเป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัย และเกื้อกูลให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ทั้งในชีวิตของตนและในสังคมได้อย่างยั่งยืน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้จะบรรลุผลสำเร็จสูงสุด ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทุกท่านจะมีกำลังแรงกายแรงใจ ที่จะปฏิบัติกรณียกิจอันได้บำเพ็ญมาด้วยดีแล้วนี้ ให้ยิ่งเข้มแข็งและวัฒนาก้าวหน้าขึ้นสืบไป.
ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านทั้งหลายทั่วกัน และขออำนวยพรให้การประชุม ดำเนินลุล่วงไปโดยเรียบร้อยทุกประการ.

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566