พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การสร้างเสริมความเจริญด้านต่าง ๆ ของบ้านเมืองนั้น นับเป็นภารกิจสำคัญของชาติ. สมควรที่บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง จะได้รับภารกิจนี้ไปปฏิบัติโดยเต็มกำลัง. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายาม ประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดี ให้ถูกต้อง และใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบคอบและสมเหตุผล ตลอดจนนำความรู้ความสามารถออกใช้ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด. ก็จะเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อบ้านเมืองได้
อย่างสมบูรณ์ อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละคน อย่างแท้จริงและยั่งยืน.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออำนวยพรให้ทุกคน ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกประการ.