พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิ ฯ ผู้โดยเสด็จพระราชกุศล และผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิ ฯ ในโอกาสที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ก่อตั้งมาครบ 60 ปี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิ ฯ
ผู้โดยเสด็จพระราชกุศล และผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิ ฯ
ในโอกาสที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ก่อตั้งมาครบ 60 ปี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบกับทุกท่าน ในโอกาสที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เจริญยั่งยืนมาครบ 60 ปี ในวันนี้.
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ปฏิบัติ บริหารงาน เพื่อสนอง และสืบสานพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยดีตลอดมา. การดำเนินงานของมูลนิธิ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แก่ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ได้รับผลกระทบนั้น มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์มาช้านาน. นับเป็นอนุสรณ์สำคัญ ของความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเสมอมา. ทุกท่านจึงควรจะได้ภูมิใจ และร่วมกันปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิ ให้ดำเนินก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป.
ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.