พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับมอบกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การมารับกระบี่นี้ เป็นขั้นสำคัญขั้นหนึ่งของชีวิตนักเรียนทหาร เพราะเป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงว่า แต่ละคนจะได้เป็นนายทหาร ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยลำดับ. จึงขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักให้มาก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะได้รับต่อจากนี้ไป แล้วตั้งใจพยายามปรับปรุงพัฒนาตน ทั้งในด้านวิทยาการ ระเบียบวินัย และความประพฤติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ. แต่ละคนจะได้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ให้บรรลุผลสมบูรณ์ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง แก่หน้าที่การงาน และแก่ประเทศชาติพร้อมทุกส่วน.
ขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.