พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการเป็นนายตำรวจต่อไปนั้น ข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจ ให้ทุกท่านระลึกไว้ ให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่า ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน. ประชาชนย่อมหวังพึ่งตำรวจ ทั้งในการรักษาความสงบสุข และดูแลปกป้องให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน. ท่านจึงต้องวางตนให้เป็นนายตำรวจที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมาย รักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดมั่นในศีลธรรม และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติ. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะเป็นตำรวจแท้ ผู้สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง.
ขออำนวยพรให้นายตำรวจใหม่ และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.