พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความเป็นบัณฑิตนั้น นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ควรที่จะรักษาและเชิดชูไว้ด้วยดี. การที่จะรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตไว้ให้ได้ คงไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่า การนำความรู้ ความสามารถ คุณธรรมความดีและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน เห็นคุณค่าแห่งความเป็นบัณฑิตของตน และตั้งใจปฏิบัติการทุกอย่าง ให้สมกับคุณค่าและเกียรติทั้งนั้นเสมอไป.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุข พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.