พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดี ที่ได้มามอบประกาศนียบัตร แก่เนติบัณฑิต ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
เนติบัณฑิตไทยนั้น เป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรม ในประเทศ จึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวัง ของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอด. เนติบัณฑิตทุกคน ควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้ แล้วถือเป็นหน้าที่ เป็นเกียรติศักดิ์ ในอันที่จะผดุงรักษาความยุติธรรม ด้วยหลักวิชาการอันหนักแน่น หลักกฎหมายอันสมเหตุสมผล และหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรง. กล่าวคือ ไม่ว่าจะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตาม ต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรอง มีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ทั้งมีหลักศีลธรรมคอยกำกับประคับประคองอยู่เสมอ. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่ และสามารถเป็นหลักอันมั่นคง ในการสร้างสรรค์จรรโลงความยุติธรรมในแผ่นดินได้อย่างเที่ยงแท้.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สมตามปณิธานปรารถนา.