พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567

พระบรมราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
พุทธศักราช 2567

ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงาน
และทำความดี. เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตน
ให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี
เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต.