พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้าและพระราชินี   มีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร   วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร   และเข็มวิทยฐานะ   แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ   และผู้สำเร็จการศึกษา   จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง   ในวันนี้.    ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ  ท่าน   ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั้น   จะสำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้  ก็ด้วยอาศัยความรู้ความสามารถ   ของผู้ปฏิบัติงานบ้านเมืองทุกส่วน   ที่จะร่วมมือกันดำเนินงานทุกด้าน   ให้ก้าวหน้าพร้อมกันไป.    ด้วยเหตุนี้   ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน   จึงต้องมารับการอบรมเป็นพิเศษร่วมกัน   เพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ   และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่า   ชาติบ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้   ก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนในชาติ   สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน   ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นปรกติสุขร่มเย็น.    ความรู้ความเข้าใจอันสำคัญดังกล่าว   เมื่อประกอบกันเข้ากับความตั้งใจดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองแล้ว   ย่อมจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่าน   มีความสามารถที่จะร่วมกันปฏิบัติการต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง   เหมาะสม  เพื่อจรรโลงรักษาบ้านเมืองของเรา   ให้มีความผาสุกมั่นคงตลอดไป.

ขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน   และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน   ประสบความสุข   ความสำเร็จ   พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน.