พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

พระบรมราโชวาท
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย ผู้เป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ในโอกาสที่ได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันนี้.
นายทหารและนายตำรวจที่ได้รับยศสูงขึ้น โดยเฉพาะขึ้นมาเป็นชั้นนายพลนั้น มีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบมาก ซึ่งมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมือง. การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ หรือการดำเนินชีวิตประจำวันก็ตาม ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะทำให้งานมีผลสำเร็จอย่างดี ทั้งยังสะท้อนถึงหน่วยงาน กองทัพ และประเทศชาติโดยตรงด้วย. จึงขอให้ทุกท่าน
ที่ได้รับยศสูงขึ้นในครั้งนี้ ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคง ที่จะประพฤติปฏิบัติงานให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต. งานที่ทำจะได้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ อันจะทำให้หน่วยงานและองค์กรของท่าน ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความสำเร็จในหน้าที่ และมีความสุขความเจริญในชีวิตทุกประการ.